Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do użytkowników korzystających z witryny internetowej dostępnej w domenie www.abaks.lublin.pl (zwanej dalej „Witryną internetową”) i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych osobowych. Polityka ma charakter informacyjny.

 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od użytkowników korzystających z Witryny internetowej jest spółka pod firmą „ABAKS-SYSTEM” MAGDALENA BĄK, ANDRZEJ BĄK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą: 20-325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 57, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000316858, REGON: 430722559, NIP: 946-15-76-613, e-mail: biuro@abaks-system.pl, tel. kontaktowy: 501 599 994 lub +48 81 745 46 46 – codziennie w dni robocze od pon. do piątku w godzinach: 8:00-16:00 (opłata za połączenie wg taryfy operatora z usług którego korzysta użytkownik) (zwana dalej jako „Administrator danych osobowych”).

 3. Użytkownik Witryny internetowej kontaktując się z Administratorem danych osobowych (mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt) - przekazuje Administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres email, nr telefonu, adres IP komputera, z którego korzysta użytkownik Witryny internetowej, ewentualnie nazwę firmy).

 4. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych: kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub korzystając z formularza kontaktowego, użytkownik przekazuje Administratorowi danych osobowych swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości oraz swoje imię i nazwisko, a także nr telefonu kontaktowego, ewentualnie nazwę firmy użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by Administrator danych osobowych mógł nawiązać kontakt z użytkownikiem Witryny internetowej. Dane użytkownika są w tym przypadku przetwarzane przez Administrator danych osobowych w celu kontaktu z użytkownikiem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”), czyli podejmowanie czynności przez Administratora danych osobowych na żądanie użytkownika, przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości oferowanych przez Administratora danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i Administrator danych osobowych nie jest jednak w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta. Użytkownik Witryny internetowej ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem danych osobowych (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora danych osobowych, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony użytkownika Witryny internetowej.

 5. Administrator danych osobowych informuje, że użytkownik Witryny internetowej ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 15 – 21 Rozporządzenia RODO, wskazane w niniejszym punkcie uprawnienia użytkownika Witryny internetowej nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać użytkownikowi w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania jego danych osobowych. Dane użytkowników Witryny internetowej nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 6. Administrator danych osobowych niniejszym informuje także, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników Witryny internetowej osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami (np. organów ścigania).

 7. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez użytkownika Witryny internetowej w sposób zgodny z wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników Witryny internetowej przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem, gwarantując także poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

 8. Witryna internetowa wykorzystuje także pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z Witryny internetowej, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony Witryny internetowej, nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc do Witryny internetowej na komputerze użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/

 9. Pliki „cookies“ używane na Witrynie internetowej są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer użytkownika. Korzystając z Witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z niniejszą Polityką. Użytkownik może w każdej chwili zmienić sposób korzystania z plików „cookies“ przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Witryny internetowej. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Witrynie internetowej.

 10. Witryna internetowa może zawiera

 11. także zawierać linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych (np. Facebook, Instagram), zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Witryny internetowej oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

 12. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Witryny internetowej). W przypadku wprowadzenia zmian, użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian - odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na Witrynie internetowej.

 13. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, użytkownik Witryny internetowej ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych osobowych.

 14. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Witryny internetowej. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki, żądaniem udostępnienia informacji o użytkowniku, informacji jakie na dane na temat użytkownika Witryny internetowej posiada Administrator danych osobowych oraz w jakich celach je przetwarza - użytkownik Witryny internetowej proszony jest o kontakt z Administratorem danych osobowych mailowo: biuro@abaks-system.pl lub telefonicznie: 501 599 994 lub +48 81 745 46 46 – codziennie w dni robocze od pon. do piątku w godzinach: 8:00-16:00.

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

(81) 745 46 46 501 599 994
Skontaktuj się z nami
przyjedziemy i doradzimy najlepsze rozwiązanie
Formularz kontaktowy
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij